To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie klas III;
Informujemy, że wszyscy uczniowie/młodociani pracownicy zatrudnieni w celu nauki zawodu u  rzemieślnika składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego w nieprzekraczalnym terminie  – do  1 marca 2023 roku.
Miejsce  złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego:
1. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, ul. Żółkiewskiego 18; tel. 184436669;
2. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Rynek 11; tel. 184437521
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej dokonanej przez pracodawcę
wyłącznie na rachunek bankowy Izby Rzemiosła,  z podaniem imienia i nazwiska zdającego:
43 8811 0006 0000 0000 5119 0001
4. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem wystawionym przez cech, potwierdzającym realizację nauki zawodu.
5. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki
zawodu.
6. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia lub uwierzytelnione przez upoważniony cech.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe dokumenty informujące o powyższej sprawie.

        Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego ucznia trzeciej klasy szkoły branżowej I stopnia będącego pracownikiem młodocianym zatrudnionym u rzemieślnika na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego dostępny jest w biurze Cechu oraz na stronie internetowej Izby:
http://www.izbarzem-ns.pl/wp-content/uploads/2021/12/wniosek1.pdf
Wniosek ten w najbliższym tygodniu otrzymacie od swojego wychowawcy. Na lekcji wychowawczej z pomocą wychowawcy uzupełnicie go o swoje dane osobowe. Wniosek zostanie opieczętowany w szkole i za Waszym pośrednictwem przekazany do pracodawcy/rzemieślnika celem dalszego procedowania.

        Więcej informacji na temat organizacji egzaminu możecie przeczytać na naszej stronie internetowej pod linkiem:
https://szkola.cechnowysacz.pl/egzamin-zawodowy-w-klasie-iii/

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Wymagane dokumenty i terminy

Stawki opłat za egzaminy

Podziel się: