To jest post jakiś tam

Zgodnie z zapisami regulaminu podajemy do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas I w roku szkolnym 2024/25.
Przypominamy o obowiązku potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do 15 lipca br. o ile nie zostały one złożone wcześniej. Przypominamy również o obowiązku przedłożenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w terminie do 19 sierpnia br.

Podziel się: