Drodzy Uczniowie;

Kilka istotnych informacji dotyczących egzaminu zawodowego w klasie III.


1. Egzamin jest obowiązkowy i przystąpienie do niego (wszystkich części) jest warunkiem koniecznym, aby ukończyć szkołę.

2. Szkołę kończy również uczeń, który przystąpił do tego egzaminu ale go nie zdał.

3. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu (wszystkich części) powtarza klasę trzecią.

4. Rozróżniamy 2 rodzaje egzaminów zawodowych:
a) Egzamin czeladniczy. Do tego egzaminu przystępuje uczeń/pracownik młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy, który jest rzemieślnikiem. Egzamin ten przeprowadza Izba Rzemieślnicza. U nas Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, ul. Żółkiewskiego 18 (tel.18-443-66-69 lub 18-443-66-89, mail:biuro@izbarzem-ns.pl);
b) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Do tego egzaminu przystępuje uczeń/pracownik młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem. Egzamin ten przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (OKE). Organizacją tego egzaminu zajmuje się nasza szkoła.

Uwaga!

Aby wiedzieć, który egzamin będziesz zdawać, czeladniczy w Izbie, czy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w OKE, zapytaj swojego pracodawcę czy jest rzemieślnikiem czy też nie.

5. Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach:

a) Praktycznym, który polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

b) Teoretycznym, który odbywa się w dwóch częściach pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

  1. rachunkowość zawodowa,
  2. dokumentacja działalności gospodarczej,
  3. rysunek zawodowy,
  4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
  6. podstawowe przepisy prawa pracy,
  7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

  1. technologia,
  2. maszynoznawstwo,
  3. materiałoznawstwo.

Kolejność zdawania etapów egzaminu w danym zawodzie ustala przewodniczący komisji w porozumieniu z Izbą.

6. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (w OKE) składa się z części pisemnej i praktycznej.

Część pisemna tego egzaminu organizowana jest w naszej szkole (sala nr 14) i jest przeprowadzana z wykorzystaniem stanowisk komputerowych (przy komputerze).

Część praktyczna tego egzaminu przeprowadzana jest we wskazanym ośrodku egzaminacyjnym.