To jest post jakiś tam

W okresie od 1 czerwca 2020 r. mogą być realizowane zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia. Zajęcia te można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal obowiązuje czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia. Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych ma na celu lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego. Dlatego zachęcam Was drodzy uczniowie do udziału w tych zajęciach. Dobre przygotowanie do egzaminu jest dla Was bardzo ważne.

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Drogi Uczniu, zapoznaj się z tymi wytycznymi:

 1. Otrzymujesz możliwość realizacji zajęć praktycznych.
 2. Zapoznaj się z procedurami obowiązującymi u pracodawcy oraz z harmonogramem zajęć praktycznych. Skontaktuj się z pracodawcą. Porozmawiaj na ten temat i podejmij decyzję w sprawie Twojego udziału w tych zajęciach.
 3. Nie przychodź na zajęcia praktyczne, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Jeżeli nie możesz przyjść na zajęcia praktyczne, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.
 5. Zabieraj do pracodawcy własny zestaw podręczników i przyborów. Nie będziesz mógł pożyczać ich od innych uczniów.
 6. W drodze do pracodawcy i od pracodawcy zachowuj dystans społeczny.
 7. Przed wejściem do zakładu pracy obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania tego środka, natychmiast umyj ręce wodą z mydłem.
 8. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez pracodawcę.
 9. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 11. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans, przebywając w korytarzu, toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie zakładu pracy.
Podziel się: