To jest post jakiś tam

Drodzy uczniowie,
Rodzice uczniów

W związku z zawieszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej zajęć szkolnych w dniach 12-25 marca 2020 r. informuję, że:

  • Rekolekcje planowane w dniach 16-18 marca br. zostają odwołane.
  • Obchody Święta Rzemiosła zaplanowane na dzień 19 marca br. zostają przeniesione na termin późniejszy.
  • Sądeckie Targi Edukacyjne planowane na dzień 26 marca br. odwołane bezterminowo.

Ponadto przekazuję poniżej komunikat Związku Rzemiosła Polskiego dot. pracowników młodocianych-uczniów naszej szkoły. Wynika z niego jednoznacznie, że w związku z odwołaniem zajęć szkolnych, uczniowie naszej szkoły (pracownicy młodociani) powinni w tych dniach świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, z którym podpisali umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Józef Klimek
dyrektor szkoły


KOMUNIKAT W SPRAWIE SPOSOBU POSTĘPOWANIA WOBEC MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH ZAWODOWYCH

W związku z pytaniami dotyczącymi świadczenia pracy przez młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawców będących rzemieślnikamiw okresie zawieszenia zajęć m.in. w szkołach zawodowych, gdzie realizują obowiązek dokształcania teoretycznego, spowodowanego działaniami w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
– Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia następujące stanowisko:

1)     do rzemieślniczego przygotowania zawodowego (art. 206 ustawy Kodeks pracy) mają zastosowanie przepisy art. 190-205 Kodeksu pracy, co oznacza, że pracownik młodociany w stosunku do pracodawcy nie jest uczniem lecz pracownikiem, a zakład pracy nie jest traktowany co do zasady jako placówka oświatowa;

2)     umowa o pracę określa sposób dokształcania teoretycznego (art. 195 § 1 pkt 3 Kp), przy czym obowiązek w tym zakresie może być realizowany także w formach pozaszkolnych (art. 197 Kp.),

3)     pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się (art. 198 Kp).

Mając na uwadze powyższe, jeżeli ZAJĘCIA SZKOLNE ZOSTAJĄ ODWOŁANE, PRACOWNIK MŁODOCIANY POWINIEN ŚWIADCZYĆ PRACĘ NA RZECZ PRACODAWCY, z zachowaniem wymagań dotyczących m. in. czasu pracy pracowników młodocianych.

Jednocześnie informujemy, że na stronie

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

zamieszczony jest Komunikat Ministerstw Edukacji Narodowej, w którym są 2 punkty dotyczące pracowników młodocianych:

_„ …. UCZNIOWIE BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA BĘDĄCY MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI NIE UCZĘSZCZAJĄ DO SZKOŁY. REALIZUJĄ JEDNAK PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE U PRACODAWCY NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH;_

_16 MARCA BR. BĘDĄ ZAWIESZONE ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW__…__”_

Przedstawione stanowisko, przygotowane z udziałem prawnika, wynika wprost z zasad prawnych, jednakże ZRP dodatkowo wystąpił z zapytaniem do Głównej Inspekcji Pracy i po uzyskaniu ewentualnie dodatkowych informacji bezzwłocznie je Państwu prześlemy. Przekazując powyższe należy podkreślić wyjątkowość i nadzwyczajność okoliczności (zagrożenie), co skłania do podejmowania indywidualnych decyzji, które leżą w gestii pracodawcy.

_Z wyrazami szacunku_

JOLANTA KOSAKOWSKA

Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Podziel się: