To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo Rodzice i Nauczyciele, Pracodawcy;

Jeśli chcemy mówić o sukcesie edukacyjnym uczniów naszej szkoły, to winniśmy spełnić co najmniej dwa warunki. Uczeń kończy szkołę oraz zdaje egzamin zawodowy potwierdzający jego kwalifikacje w kształconym zawodzie. Począwszy od tego roku szkolnego przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe i niezbędne do tego aby ukończyć szkołę. Z powyższego widać, jak ważnym elementem pracy szkoły i nauki zawodu u pracodawcy jest dobre przygotowanie uczniów do tego egzaminu. Stąd też uczniom, nauczycielom i pracodawcom proponuję całkowicie bezpłatny dostęp do Serwisów, które zawierają liczne testy pisemne, arkusze praktyczne oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (różnych zawodach) opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań. Potraktujmy wszyscy sprawę jako bardzo ważną.

TESTY ONLINE: 

OGÓLNE WARUNKI PRZEPROWADZENIA EGZAMINU CZELADNICZEGO

 1. Egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.
 2. Kolejność zdawania etapów egzaminu w danym zawodzie ustala przewodniczący komisji w porozumieniu z Izbą.
 3. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.
 4. Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach pisemnej i ustnej.

  Na egzaminie czeladniczym część pisemna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania zakresu następujących tematów:
  a) rachunkowość zawodowa,
  b) dokumentacja działalności gospodarczej,
  c) rysunek zawodowy,
  d) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  e) podstawowe zasady ochrony środowiska,
  f) podstawowe przepisy prawa pracy,
  g) podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

  Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
  a) technologia,
  b) maszynoznawstwo,
  c) materiałoznawstwo.

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Podziel się: