To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie klas III;
Informujemy, że wszyscy uczniowie/młodociani pracownicy zatrudnieni w celu nauki zawodu u  rzemieślnika składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego w nieprzekraczalnym terminie  – do  23 lutego 2024 roku.
Miejsce  złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego:
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Rynek 11; tel. 18 443 75 21
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej dokonanej przez pracodawcę
wyłącznie na rachunek bankowy Izby Rzemiosła,  z podaniem imienia i nazwiska zdającego:
43 8811 0006 0000 0000 5119 0001. Wysokość wpłaty: 969,45 zł
4. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem wystawionym przez cech, potwierdzającym realizację nauki zawodu.
5. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki
zawodu.
6. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia lub uwierzytelnione przez upoważniony cech.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe dokumenty informujące o powyższej sprawie.

        Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego ucznia trzeciej klasy szkoły branżowej I stopnia będącego pracownikiem młodocianym zatrudnionym u rzemieślnika na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego dostępny jest w biurze Cechu, szkole oraz na stronie internetowej Izby:
http://www.izbarzem-ns.pl/wp-content/uploads/2021/12/wniosek1.pdf

Wniosek ten w najbliższym tygodniu otrzymacie od swojego wychowawcy. Na lekcji wychowawczej z pomocą wychowawcy uzupełnicie go o swoje dane osobowe. Wniosek zostanie opieczętowany w szkole i za Waszym pośrednictwem przekazany do pracodawcy/rzemieślnika celem dalszego procedowania.

        Więcej informacji na temat organizacji egzaminu możecie przeczytać na naszej stronie internetowej pod linkiem:
https://szkola.cechnowysacz.pl/egzamin-zawodowy-w-klasie-iii/


Uczniowie, którzy zdają egzamin w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nie wypełniają wniosku.
Dla nich część pisemna egzaminu (przy komputerze) odbywa się 5 czerwca 2024r. w naszej szkole, sala nr 14. Część praktyczna we wskazanym ośrodku egzaminacyjnym.


Pamiętajcie o obowiązku przystąpienia do egzaminu. Kto nie przystąpi do egzaminu (wszystkich jego części) będzie powtarzał klasę III.
Ponadto bardzo proszę, przygotowujcie się do tego egzaminu. Testy znajdziecie między innymi pod linkiem:

https://liblink.pl/Eapt0Ulh4u

lub na stronach Okręgowej komisji Egzaminacyjnej:

https://liblink.pl/6LSOOSFg4f

Powodzenia.

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Podziel się: