To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo Rodzice, Pracodawcy;

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Uchwałą Nr 48/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. poinformowała o zmianach w przeprowadzaniu egzaminów czeladniczych, które wchodzą w życie w roku 2022. Zachęcamy uczniów i ich rodziców oraz pracodawców do zapoznania się z harmonogramem działań związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów czeladniczych w 2022 r., który  można pobrać klikając na:

http://www.izbarzem-ns.pl/wp-content/uploads/2021/12/organizacja_egzaminow.pdf

Najważniejsze informacje o egzaminie:

 1. Uczeń klasy III branżowej szkoły I stopnia zdaje egzamin przed właściwą komisją egzaminacyjną, co jest warunkiem koniecznym uzyskania przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego:
  1) izba rzemieślnicza organizuje egzamin dla uczniów zatrudnionych przez pracodawcę rzemieślnika,
  2) okręgowa komisja egzaminacyjna organizuje egzamin dla pozostałych uczniów (ten egzamin organizuje nasza szkoła).
 2. Uczeń zatrudniony przez pracodawcę rzemieślnika składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie – do 1 marca 2022 r. w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, ul. Żółkiewskiego 18.
 3. Brak złożonego wniosku lub nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego skutkuje powtarzaniem klasy przez ucznia.
 4. Uczeń otrzymuje wydrukowany wniosek w szkole (wychowawca klasy podczas najbliższej lekcji wychowawczej omówi z uczniami jak poprawnie wypełnić ten wniosek).
 5. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:
  1) aktualną fotografię formatu legitymacyjnego czytelnie podpisaną na odwrocie,
  2) umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym naukę zawodu wystawionym przez Cech (w przypadku zaliczania nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, w przypadku zaliczenia nauki w szkole-zaświadczenie o okresie nauki zawodu),
  3) dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim,
  4) osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i form przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu do indywidualnych potrzeb dokumenty informujące o powyższej sprawie.

Uwaga!

Składając wniosek do Izby należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia lub dokumenty uwierzytelnione przez uprawniony Cech.

6. Przygotowany wniosek z powyższymi załącznikami uczeń przedkłada pracodawcy. Pracodawca odpowiedzialny za złożenie wniosku dokonuje jego weryfikacji, dołącza oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego dokonanej w wysokości 760,71 zł na rachunek bankowy:
43 8811 0006 0000 0000 5119 0001

Uwaga!

Wysokość opłaty egzaminacyjnej najprawdopodobniej ulegnie zmianie.
7. Brak złożonego wniosku lub nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego skutkuje powtarzaniem klasy przez ucznia.

8. Egzaminy czeladnicze będę przeprowadzone w dniach: 15 marca 2022 – 10 czerwca 2022r.

9. Po przeprowadzonych egzaminach izba rzemieślnicza przekazuje szkole zaświadczenia o przystąpieniu ucznia do egzaminu czeladniczego. W przypadku braku takiego zaświadczenia uczeń nie kończy szkoły i powtarza trzecią klasę.

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Podziel się: