To jest post jakiś tam

W załączeniu do wiadomości i stosowania:

ZARZĄDZENIE NR 9/2019/20

DYREKTORA

Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie organizacji realizacji zadań Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie reguluje kwestię nauczania na odległość w naszej szkole, w zakresie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale  3a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481, 1818 i 2197).

Józef Klimek
dyrektor szkoły

Podziel się: