To jest post jakiś tam

Szanowni Państwo;

Wspólnie z Państwem prowadzimy kształcenie dualne naszych uczniów/pracowników młodocianych. To preferowana forma kształcenia zawodowego łącząca naukę z pracą. Mamy świadomość, jak ważna jest ścisła współpraca dwóch partnerów: przedsiębiorstwa i szkoły.  Przecież dzielimy między siebie obowiązki związane z kształceniem uczniów. My przekazujemy wiedzę ogólna i teoretyczną zawodową (w szkole lub na kursach zawodowych), Państwo przejmujecie na siebie obowiązek kształcenia praktycznego. Wszystko po to, aby dobrze przygotować młodego człowieka do pracy, do dalszego życia osobistego. Uwieńczeniem naszej pracy z uczniami jest egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej lub przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (w zależności od tego czy pracodawca jest, czy nie jest rzemieślnikiem). Zaplanowaliśmy kilka działań wzmacniających naszą współpracę, ale trudny czas obcowania z panującą pandemią utrudnia lub wręcz uniemożliwia ich realizację. Dlatego proponujemy łatwy dostęp na naszej stronie (www.szkolacechnowysacz.pl) do podstaw programowych i programów kształcenia w poszczególnych zawodach. Materiał znajduje się w zakładce szkoła/praktyczna nauka zawodu pod linkiem: http://www.szkolacechnowysacz.pl/szkola/praktyczna-nauka-zawodu

Zachęcamy do zapoznania sie, do pobrania/wydrukowania wybranych materiałów niezbędnych w codziennej pracy z pracownikiem młodocianym.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach jest aktem prawnym o charakterze rozporządzenia, to obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego.

Program nauczania dla zawodu stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.  To obowiązkowy, bardzo waży dokument każdego nauczyciela/mistrza szkolącego w zawodzie wytyczający codzienną pracę z uczniem/pracownikiem młodocianym.

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Podziel się: