To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo;

Proponuję niezwykle ciekawą publikację Związku Rzemiosła Polskiego Publikacja „Kształcenie zawodowe i kwalifikacje w rzemiośle w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy” dotyczącą kształcenia zawodowego i kwalifikacji w rzemiośle. Opracowanie zaadresowane jest do pracodawców, a zwłaszcza do potencjalnych uczniów i ich rodziców, podkreślając istotne znaczenie wyboru ścieżki kształcenia zawodowego i wykorzystania osobistego talentu. W sposób panoramiczny zaprezentowane jest szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wskazaniem na naukę w rzemiośle oraz korzyści ze zdobywania konkretnego zawodu i konieczności otwartości na zmiany i innowacje.

Publikacja odnosi się do problematyki społecznej i kulturowej w obszarach zagadnień: znaczenie dialogu społecznego w rzemiośle i jego praktyczne aspekty, teraźniejszość i przyszłość – wyzwania i problemy oświaty zawodowej, cele rzemieślniczej nauki zawodu, rzemieślnicza nauka zawodu – aktualne uwarunkowania prawne oraz tradycje rzemieślniczego kształcenia zawodowego na tle przemian historycznych. Podkreślona jest istota szkolnictwa zawodowego oraz jego wkład w rozwój gospodarczy społeczeństwa w ujęciu mikro i makro (lokalne społeczności oraz ogół społeczeństwa polskiego).  Wskazuje, czym jest dialog społeczny, jego wielopłaszczyznowość oraz  szanse na osiąganie wspólnych celów przez różnych interesariuszy, podkreślając przy tym, że kształcenie dualne w przypadku rzemiosła jest specyficzną formą takiego dialogu. Podjęte są także wątki historyczne dla pokazania, że szkolnictwo zawodowe to sukces rzemiosła i jego zasługi, niemal tysiącletnie doświadczenie i umiejętność dostosowywania się do zmian.

„Współcześnie jednym z najważniejszych, wręcz priorytetowych wyzwań dla społecznych partnerów uczestniczących w dyskusjach (dialogach) jest odpowiedz na pytanie jak przygotować zawodowo młodzież do nadchodzących zmian i przeobrażeń na rynku pracy. Jedną z koncepcji jest tworzenie i rozwijanie branżowego dualnego systemu kształcenia zawodowego. W opracowaniu ta koncepcja została uznana „ jako idealny przykład praktycznego dialogu społecznego”. Podkreślono przy tym, że jej podstawą jest współpraca na wszystkich płaszczyznach takich uczestników dyskusji społecznej jak: szkoła, pracodawcy, pracownicy, a także przedstawiciele państwa. „Dualny system kształcenia zawodowego (taki właśnie obowiązuje w naszej szkole) to model z perspektywą, innowacyjny, a zarazem otwarty, który uczy żyć godnie, stabilnie, w zgodzie z talentem i wykorzystaniem zdobytych już kwalifikacji i doświadczeń.”

Pobierz i przeczytaj publikację:

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Podziel się: